Dreyers Fond støtter projekter og initiativer, hvis formål er at fremme advokat- og arkitektstandens udvikling og samspil med samfundet. Prioriterede områder er brancheudvikling, videreuddannelse og formidling.

Advokatrådet har sat fokus på retssikkerheden i Grønland, og har for nylig udgivet rapporten ”Retssikkerhed i Grønland” med støtte fra Dreyers Fond. Rapporten indeholder en række vurderinger og anbefalinger indenfor det grønlandske retsvæsen.

Rapporten konkluderer blandt andet, at der fremover bør overvejes bedre uddannelse og rådgivning af forsvarere, større tilgængelighed til lovgivning og retspraksis og indsats for at hæve kvaliteten af kredsretternes afgørelser. Det er en arbejdsgruppe nedsat af Advokatrådet, som har udarbejdet rapporten på baggrund af mere end 20 møder i Danmark og Grønland med forskellige aktører indenfor det grønlandske retsvæsen. Både advokater, relevante grønlandske myndigheder og organisationer, som for eksempel de grønlandske domstole, Grønlands Politi og Kriminalforsorgen i Grønland har været inddraget i arbejdet.

Baggrunden for rapporten var en beslutning om at gennemføre et serviceeftersyn på retssikkerheden i Grønland, da det er 12 år siden, at den Grønlandske Retsvæsenkommission afgav sin betænkning med en række anbefalinger, som blandt andet resulterede i en ny retsplejelov for Grønland.

Ved udarbejdelsen af anbefalingerne har arbejdsgruppen været særlig opmærksom på, at det grønlandske retssystem fungerer under nogle særlige sproglige, kulturelle og geografiske rammer.

Lægmandsdomstole

”Det særlige ved Grønlands retssystem er de lokalt forankrede lægmandsdomstole, som er baseret på et nærhedsprincip. Det har fungeret siden 1950’erne, og er hensigtsmæssigt i et samfund som det grønlandske, men der skal naturligvis være en fornuftig balance mellem nærhedsprincip og retssikkerheden. Det er en balance, som kun er til stede, hvis der bliver skabt de optimale rammer for systemet, og her er det vigtigt at understrege, at ansvaret herfor ligger hos danske myndigheder, da retsområdet er et rigsanliggende”, siger formand for Advokatrådet Peter Fogh.

Arbejdsgruppen mener blandt andet, at meget taler for, at der bør ske en yderligere sammenlægning af retskredsene i Grønland, så de nuværende fire retskredse i Grønland samles til én retskreds.

I de Grønlandske lægmandsdomstole er kredsdommerne ikke uddannet som domstolsjurister, ligesom de øvrige aktører i kredsretten som udgangspunkt heller ikke er jurister, altså anklager og forsvarer i kriminalsager og partsrepræsentanter i civile sager.

Under arbejdsgruppens møder med interessenterne har adskillige peget på, at der er en mange dygtige kredsdommere, men at det generelle indtryk er, at det faglige niveau og sagsbehandlingstiderne ikke er tilfredsstillende i kredsretterne. Som årsag hertil peges der blandt andet på vanskeligheder ved at rekruttere og fastholde kvalificerede kredsdommerkandidater, manglende fagligt miljø, travlhed og personalemangel.

Rapporten blev debatteret på et møde i Nuuk i Grønland den 30. november.

Læs mere på Advokatsamfundets hjemmeside her 

Rapporten ”Retssikkerhed i Grønland” kan ses her (dansk) og her  (grønlandsk)

Læs mere om projektet her 

 

retssikkerhed_groenland_forside_rapport

retssikkerhed_groenland_forside_rapport_groenland

Rapporten er udgivet på dansk og grønlandsk.