Dreyers Kollegie

Dreyers Kollegie er et nyt københavnerkollegie med en særlig profil. Når kollegiet står færdigt i 2025, skal det rumme et mangfoldigt og inkluderende fællesskab mellem studerende fra jura- og arkitektstudiet, derunder i særlig grad unge med begrænsede muligheder.