Fokus på den danske retsstats tilstand

Den juridiske tænketank Justitia har igen i år modtaget støtte fra Dreyers Fond til det flerårige projekt ”Danmark som Retsstat”. Projektets overordnede formål er at undersøge tilstanden af den danske retsstat med fokus på beskyttelsen af frihedsrettigheder og retssikkerhed, og omfatter således en række analyser, rapporter, konkrete løsningsforslag samt aktiv deltagelse i den offentlige debat.

Om det fortsatte behov for projektet siger Jacob Mchangama, direktør, Justitia:

”Grundlæggende frihedsrettigheder og retssikkerhed udgør fundamentet for en demokratisk retsstat som den danske. Men over de seneste år og ikke mindst i lyset af den forøgede terrortrussel og det stigende politiske fokus på at bekæmpe terror og radikalisering, har vi været vidne til vidtgående forslag, der alle filer på frihedsrettighederne og dermed grundpillerne for det frie samfund. Men også når vi betragter udviklingen i forhold til myndigheders muligheder for at overvåge borgere og begrænsninger af internetfriheden, er det i de senere år gået den forkerte vej. Behovet for at holde fokus på beskyttelsen af grundlæggende rettigheder er derfor kun blevet større”.

Som eksempler på udviklingen nævner Jacob Mchangama:

”Den forøgede terrortrussel og Danmarks kamp mod IS har blandt andet resulteret i, at hensynet til grundlæggende frihedsrettigheder så som ytrings-, bevægelses- og forsamlingsfriheden er trådt i baggrunden til fordel for andre hensyn som den nationale orden og sikkerhed. Det har blandt andet betydet, at der senest er vedtaget og fremsat forslag om udrejseforbud til bestemte regioner, muligheden for pasinddragelse, indrejseforbud for hadprædikanter, kriminalisering af flere ytringer på nettet m.m., ligesom myndigheder, politi og efterretningstjenester vedvarende tildeles flere beføjelser til kontrol og overvågning af danskerne”.

Analyser

Projektet sætter fokus på en række centrale områder, som spiller en afgørende rolle for en retsstat, og som med tiden er blevet udhulet. Gennem analyser skal projektet medvirke til at sætte fokus på de retssikkerhedsmæssige problemstillinger i offentligheden og blandt beslutningstagere, så grundlæggende retsstatsprincipper nyder den nødvendige respekt og fokus.

Som led i projektet gennemfører Justitia analyser blandt andet inden for følgende områder:

• Balancen mellem hensynet til frihedsrettigheder og den offentlige orden
• Balancen mellem national sikkerhed og frihed
• Myndigheders behov for overvågning og indsigt vs. privatlivets fred
• Retssikkerhedsmæssige udfordringer for erhvervsliv og borgere
• Udviklingen i straffeloven
• Manglende retskendelser og retssikkerhedsgarantier
• Offentlige styrelser, magtfordeling og retssikkerhed.

Dreyers Fond har støttet projektet ”Danmark som retsstat” siden Justitias opstart i september 2014.

Justitia har således allerede gennemført en række analyser, hvor Justitia senest blandt andet har set på kriminaliseringen af religiøse ytringer, politiets indgreb i ytrings- og forsamlingsfriheden, myndighedernes adgang til privat ejendom uden retskendelse, indrejseforbud for religiøse forkyndere m.m. Justitia udgiver desuden en årlig redegørelse om udviklingen af retssikkerheden i Danmark. Derudover har tænketanken udgivet forskningsartikler i en række både internationale og danske tidsskrifter.

Om effekten af projektet og de gennemførte analyser fortæller direktøren i Justitia:

”En række af disse analyser har sammen med Justitias konkrete løsningsforslag medvirket til at styrke borgernes retssikkerhed og begrænse indgrebene i frihedsrettighederne. For eksempel har Justitias analyser medvirket til, at der er blevet nedsat en Undersøgelseskommission, som skal kulegrave forløbet i Tibet-sagen og politiets indgreb i borgernes forsamlingsfrihed. På samme vis har vi sikret, at der nu nedsættes en Ytringsfrihedskommission, og at indgrebene i ytringsfriheden i forbindelse med blandt andet regeringens radikaliserings- og respektpakker er blevet begrænset”.

I den kommende tid vil Justitia blandt andet sætte fokus på indsatsen mod radikalisering og terror, beskyttelsen af ytringsfriheden, myndighedsbeføjelser til overvågning m.m.

En samlet oversigt over de gennemførte analyser kan ses på Justitias hjemmeside her

Dreyers Fond har siden 2014 støttet det flerårige projekt Danmark som Retsstat – læs mere her