Tidligere hædersprismodtagere – advokater

2017 Advokat Allan Ohms for gennem sin karriere at have bidraget væsentligt til udviklingen af advokatbranchen og for at have gjort et forbilledligt arbejde inden for retspolitik og menneskerettigheder.

2016 Advokat Tyge Trier for gennem hele sin karriere at have engageret sig i væsentlige samfundsforhold og for at have bidraget til udviklingen af folkeretten og menneskerettigheder i Danmark gennem såvel sit forfatterskab, undervisning og ved førelse af skelsættende retssager.

2015 Advokat Lida Hulgaard for på et højt fagligt niveau, og med stort mod og engagement, at have bidraget til udviklingen af skatteretten, og for at have bragt samfundsmæssigt væsentlige problemstillinger på den juridiske og politiske dagsorden.

2014 Advokat Per Magid for igennem sin markante advokatkarriere at være et fyrtårn i branchen med en meget stærk faglighed og høj integritet.

2012 Advokat Knud Foldschack for hans årelange løsningsorienterede arbejde i krydsfeltet mellem det skæve og det regelrette Danmark.

2011 Advokat Jens Paulsen for hans særlige indsats indenfor formidling af ansættelses- og insolvensret.

2010 Advokat Anne Brigitte Gammeljord for hendes store arbejde med at sætte den danske advokatstand på det europæiske landkort.

2009 Advokat Birgitte Refn Wenzel for hendes mangeårige og store engagement i miljøretslige anliggender.

2008 Advokat Erik Hørlyck for sit arbejde med bygge- og entrepriseret og sit omfangsrige forfatterskab om samme.

2007 Advokat Jørgen Boe for sin høje etik og integritet og for sin store indsats med at udvikle den danske advokatstand gennem undervisning, forfatterskab og en utrættelig og vedvarende indsats i kollegialt arbejde såvel politisk, i fagudvalg, som i Advokatnævnet og i Etisk Udvalg.

2006 Advokat Jørgen U. Grønborg for den omfangsrige, engagerede og utrættelige indsats, han har udført igennem mange år for den danske advokatstand ved at indsamle, strukturere og formidle ny lovgivning, domspraksis og administrative afgørelser.

2005 Advokat Henning Zacho Larsen for sin omfattende og værdifulde indsats for Det Danske Advokatsamfund og for det danske retssamfund.

2004 Advokat Henrik Christrup for på fornemste og mest resultatrige vis at have varetaget en af advokatprofessionens vigtigste opgaver – procedørens, hvorved han har haft betydning for hele advokatstandens anseelse og gennemslagskraft.

2003 Advokat Gunnar Homann for sin ypperlige advokatoriske indsats indenfor udlændingeret og for den fremragende indsats han igennem arbejdet for sine klienter samtidig yder for advokatstandens renommé.

2002 Advokat Jon Stokholm for sin betydelige indsats for danske advokater.

2002 Radioadvokaterne ved advokaterne Hellen Thorup, Sys Rovsing Koch, Jan Schiøtt-Petersen og Henrik Høpner samt redaktør Thyge Stenstrup for den væsentlige og effektfulde markedsføring af advokatstanden overfor et ugentligt lytterpanel på 5-600.000 igennem kontant og kyndig besvarelse af lytternes spørgsmål indenfor hele spektret af dagligdagens jura.

2001 Advokat, professor dr. jur. Mads Bryde Andersen for sit forfatterskab indenfor de nye retsområder, IT, EDB m.v. og virke for udbredelse af kendskabet hertil blandt danske advokater.

2001 Advokat, professor dr. jur. Erik Werlauff for sin vidtspændende og for de danske advokater særdeles relevante forfatterskab og undervisningsvirke.

2001 Advokat Steffen Juul for sin betydning for den danske advokatstand i en vanskelig udviklingsperiode, bl.a. i det erhvervspolitiske program frem mod år 2000.

1998 Advokat Merethe Stagetorn for sin engagerede og store indsats som forsvarsadvokat samt for at have påtaget sig at udøve en afbalanceret, men klar og konstruktiv kritik på områder, hvor det processuelle straffesystem i et demokratisk samfund konstant må overvåges.

1991 Advokat Niels Fisch-Thomsen for en stor og betydningsfuld indsats for den danske advokatstand.

1987 Advokat Børge Koch for en særlig værdifuld indsats for det danske advokatsamfund.

1986 Advokat Ernest Hartwig for fornem og ekstraordinær indsats som advokat gennem mere end 45 år.

 

Foto viser advokat Knud Foldschack og landskabsarkitekt Marianne Levinsen, modtagere af Dreyers Fonds hæderspriser 2012. Foto: Torben Nielsen.