Danmark som retsstat

3. december 2015

Med støtte fra Dreyers Fond har den juridiske tænketank Justitia igen i år modtaget støtte til det flerårige projekt ”Danmark som Retsstat”. Projektet undersøger tilstanden af den danske retsstat med fokus på beskyttelsen af frihedsrettigheder og retssikkerhed, og omfatter blandt andet analyser, rapporter og debatindlæg.

Om baggrunden for projektet siger Jacob Mchangama, direktør, Justitia:

”Grundlæggende frihedsrettigheder og retssikkerhed udgør fundamentet og grundpillerne for en demokratisk retsstat som den danske. Alligevel har vi over de seneste 10-15 år både nationalt og internationalt set, at der løbende er blevet gjort indgreb i borgernes grundlæggende rettigheder”.

Som eksempel nævner han de seneste års terrorangreb:

”De seneste års terrorangreb har resulteret i, at der er sket – og fortsat sker – en forskydning af balancen mellem hensynet til den nationale sikkerhed og borgernes frihedsrettigheder og retssikkerhed. Terrortruslen har nødvendiggjort et forhøjet beredskab for at sikre samfundet mod alvorlige anslag. Men ofte er det blevet myndighedernes, politiets og efterretningstjenesternes behov for overvågning, indsigt og kontrolmuligheder, der vægter højere end borgernes retssikkerhed”.

Af andre eksempler nævner han, at myndighederne uden for strafferetsplejen løbende har fået flere beføjelser til at kontrollere, overvåge og indsamle personfølsomme oplysninger ofte uden retskendelse om borgere og virksomheder, uden at borgernes retssikkerhedsgarantier samtidig er blevet styrket.

Analyser

Projektet sætter fokus på en række centrale områder, som spiller en afgørende rolle for en retsstat, og som med tiden er blevet udhulet. Gennem analyser skal projektet medvirke til at sætte fokus på de retssikkerhedsmæssige problemstillinger i offentligheden og blandt beslutningstagere. Ambitionen er via faglige analyser og konkrete løsningsforslag at fremme en udvikling, hvor grundlæggende retsstatsprincipper nyder den nødvendige respekt og fokus både i offentligheden og blandt beslutningstagere.

Som led i projektet gennemfører Justitia analyser blandt andet inden for følgende områder:

• Balancen mellem hensynet til frihedsrettigheder og den offentlige orden
• Balancen mellem national sikkerhed og frihed
• Retssikkerhedsmæssige udfordringer for erhvervsliv og borgere
• Udviklingen i straffeloven
• Manglende retskendelser og retssikkerhedsgarantier
• Offentlige styrelser, magtfordeling og retssikkerhed.

Dreyers Fond har støttet projektet ”Danmark som retsstat” siden Justitias opstart i september 2014.

Justitia har således allerede gennemført en række analyser, hvor Justitia blandt andet har set på myndighedernes adgang til privat ejendom uden retskendelse, efterretningstjenesternes muligheder for at overvåge danskere i udlandet, myndigheders muligheder for at udstede udrejseforbud, brugen af hemmelige ransagninger og udvikling i strafbare bestemmelser.

Om betydningen af de allerede gennemførte analyser fortæller Jacob Mchangama i Justitia:

”En række af disse analyser har sammen med Justitias konkrete løsningsforslag medvirket til at styrke borgernes retssikkerhed i beslutningsprocesserne. For eksempel har Justitias analyser medvirket til, at der i flere tilfælde er blevet indført solnedgangsklausuler og dermed en ”udløbsdato” i lovgivningen, der er stærkt indgribende i grundlæggende rettigheder så som bevægelsesfriheden, og som er målrettet et konkret og aktuelt problem. På samme måde har analyserne været med til at sikre, at nye overvågnings- eller kontroltiltag af borgerne ikke sker uden begrundet mistanke og dermed retskendelse, samt at myndighedernes muligheder for at få adgang til privat grund uden retskendelse skal evalueres og for SKATs vedkommende er blevet afskaffet”.

I den kommende tid vil Justitia bl.a. sætte fokus på politiets indgreb i forsamlingsfriheden, erhvervslivets retssikkerhed og lovgivningsprocesserne. Justitia gennemfører igen i år den årlige redegørelse af udviklingen i retssikkerheden.

En samlet oversigt over de gennemførte analyser kan ses på Justitias hjemmeside her

Dreyers Fond har også sidste år støttet det flerårige projekt Danmark som Retsstat – læs mere her